Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

07/05/2024 02:42:19

.

1. Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (07/05/2024) tại ĐÂY

2. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (07/05/2024) tại ĐÂY

3. Giấy đăng ký/Uỷ quyền - ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (07/05/2024) tại ĐÂY

4. Thông báo về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 (07/05/2024) tại ĐÂY

5. Mẫu đơn đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 (07/05/2024) tại ĐÂY

6. Mẫu đơn đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 (dành cho nhóm cổ đông) (07/05/2024) tại ĐÂY

7. Mẫu đơn ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 (07/05/2024) tại ĐÂY

8. Mẫu đơn đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 (07/05/2024) tại ĐÂY

9. Mẫu đơn đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 (dành cho nhóm cổ đông) (07/05/2024) tại ĐÂY

10. Mẫu đơn ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 (07/05/2024) tại ĐÂY

11. Mẫu sơ yếu lý lịch cho ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 (07/05/2024) tại ĐÂY

12. Mẫu sơ yếu lý lịch cho ứng viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 (07/05/2024) tại ĐÂY

13. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 (11/05/02024) tại ĐÂY

14. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán 2024 (15/05/2024) tại ĐÂY

15. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (15/05/2024) tại ĐÂY

16. Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát năm 2024 (15/05/2024) tại ĐÂY