Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

20/04/2023 04:25:06

.

1. Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (20/04/2023) tại ĐÂY

2. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (23/05/2023) tại ĐÂY

3. Giấy đăng ký/Uỷ quyền - ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (20/04/2023) tại ĐÂY

4. Thông báo về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 (21/04/2023) tại ĐÂY

5. Mẫu đơn đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 (21/04/2023) tại ĐÂY

6. Mẫu đơn đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 (dành cho nhóm cổ đông) (21/04/2023) tại ĐÂY

7. Mẫu đơn ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 (21/04/2023) tại ĐÂY

8. Mẫu đơn đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 (21/04/2023) tại ĐÂY

9. Mẫu đơn đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 (dành cho nhóm cổ đông) (21/04/2023) tại ĐÂY

10. Mẫu đơn ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 (21/04/2023) tại ĐÂY

11. Mẫu sơ yếu lý lịch cho ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 (21/04/2023) tại ĐÂY

12. Mẫu sơ yếu lý lịch cho ứng viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 (21/04/2023) tại ĐÂY

13. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán 2023 (18/05/2023) tại ĐÂY

14. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (18/05/2023) tại ĐÂY

15. Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ công ty (18/5/2023) tại ĐÂY

16. Dự thảo Điều lệ công ty cổ phần tập đoàn Bao Bì Sài Gòn (thay đổi) (18/5/2023) tại ĐÂY

17. Thông báo về việc thay đổi địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (14/6/2023) tại ĐÂY