Khách hàng đối tác

*.  Tổng công ty Bia- Rượu- NGK Sài Gòn (Sabeco)

- Năm 2009 trị giá 140 tỷ đồng

- Năm 2010 trị giá 729.68 tỷ

- Năm 2011 trị giá 1074,2 tỷ

-  Năm 2012 trị giá 1.110 tỷ đồng

- Năm 2013 ước tính đạt 1.200 tỷ đồng         

    

*. Tổng Cty Bia- Rượu- NGK Hà Nội (Habeco)

- Năm 2011 trị giá HĐ 45.5 tỷ đồng

- Năm 2012 đạt 91 tỷ đồng
 

*.  Công ty TNHH Bia Huế :

- Năm 2010 trị giá HĐ 20,32 tỷ

- Năm 2012 đạt 25 tỷ đồng*.  Công ty cổ phần tập đoàn Hương Sen Thái Bình

- Năm 2011 đạt 22.12 tỷ đồng

-  Công ty TNHH Haivina Kim Liên

- Trị giá hợp đồng năm 2013 là 2 tỷ đồng*.  Công ty CP sữa Việt Nam (Vimamilk)

- Năm 2011. là 3 tỷ đồng

- Năm 2012. là 6 tỷ

- Năm 2013 ước tính đạt 8 tỷ đồng.*. Công ty TNHH Chaichareon Việt Thái.

- Năm 2011 đạt 5,3 tỷ

- Năm 2012 đạt 1,9 tỷ và năm 2013 ước tính đạt 2 tỷ đồng.
*.Công ty CP Bia Thanh Hóa

- Năm 2011 đạt 6 tỷ

- Năm 2012 đạt 7 tỷ và năm 2013 ước tính đạt 9 tỷ đồng.

 

*.  Công ty Halotexco. Và nhiều đơn vị khác.