Thông báo về việc chi trả cổ tức cổ phần năm 2017 (Đợt 2)

24/07/2017 02:27:38

.

                                                                                                     

                                                        Tp Vinh, ngày 01 tháng 02 năm 2018


THÔNG BÁO

(S
ố: 01 /2018/TB-HĐQT
)
 
Về việc chi trả tạm ứng cổ tức cổ phần năm 2017( đợt 2)

 
Kính gửi:   Quý cổ đông Công ty cổ phần Bao Bì Sabeco Sông Lam
 
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần bao bì Sabeco Sông Lam
- Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- C
ăn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của công ty năm 2017.
Công ty cổ phần bao bì Sabeco Sông Lam trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả tạm ứng cổ tức cổ phần  năm 2017 - đợt 2 như sau:
1.Loại cổ phiếu:                           Cổ phần phổ thông
2.Mệnh giá:                                  10.000 đ (mười nghìn đồng)
3,Tỷ lệ chi tạm ứng cổ tức:         10%/năm (tính trên mệnh giá)
4.Ngày chốt danh sách cổ đông:Từ ngày 01/02/2018 đến ngày 07/02/2018.
5.Thời gian chi trả cổ tức:          Từ ngày 08/02/2018 đến ngày 13/02/2018.
6.Hình thức chi trả cổ tức:          Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
7.thủ tục chi trả cổ tức: 
a./ Cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt: Đề nghị mang theo giấy CMND và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần (đối với cá nhân) hoặc giấy giới thiệu/ giấy uỷ quyền (đối với tổ chức) do đại diện theo pháp luật của tổ chức ký.
Trường hợp cổ đông uỷ quyền cho người khác nhận thay thì phải có giấy uỷ quyền có xác nhận  của cơ quan thẩm quyền; kèm theo giấy CMND và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của người người uỷ quyền; CMND của người được uỷ quyền.
b./ Cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản theo những hình thức sau:
Quý cổ đông đăng ký chuyển khoản theo mẫu đính kèm: Mẫu thông tin cổ đông
Tất cả thư thông báo yêu cầu trả cổ tức bằng hình thức chuyển khoản của Quý cổ đông xin vui lòng gửi về: Phòng tài chính kế toán Công ty cổ phần bao bì Sabeco Sông Lam.
Lưu ý:
Công ty chỉ chuyển trả cổ tức vào tài khoản của cổ đông đã đăng ký như mẫu đính kèm.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng tài chính kế toán - Công ty cổ phần bao bì Sabeco Sông Lam.
Điện thoại:                    02383.514752    Fax: 02383.514750
Website:                       Sabecosonglam.com

             Trân trọng thông báo!

                                                                  CHỦ TỊCH HĐQT
                                                                                                                             (Đã ký)
 

Nơi nhận:
- Các cổ đông của Công ty
- HĐQT, BKS (để báo cáo)
- Lưu VT, TCKT          
                                     
 VĂN THANH LIÊM