THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC CỔ PHẦN NĂM 2016 (Đợt 2)

04/10/2016 01:10:11

.QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT 

CÔNG TY CP BAO BÌ SABECO SÔNG LAM

(V/v: Chia cổ tức lần 2 năm 2016)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Bao Bì Sabeco Sông Lam đã được các cổ đông sáng lập thông qua ngày 12/12/2007.
- Căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ của công ty cổ phần bao bì Sabeco Sông Lam năm 2016.
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của công ty năm 2016 và biên bản họp HĐQT công ty ngày 19 tháng 01 năm 2017
.

QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1: Thực hiện chia cổ tức lần 2 năm 2016 cho cổ đông như sau:
   - Tỷ lệ chia cổ tức lần 2: 10%
   - Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức: Đến 17h00 ngày 31 tháng 01 năm 2017.
Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục chốt danh sách cổ đông thông báo cho các cổ đông thực hiện chi trả theo luật định.
Điều 3: Thời gian chi trả bắt đầu từ ngày 10 tháng 02 năm 2017 đến ngày 16 tháng 02 năm 2017.
Điều4: Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty và Kế toán trưởng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.


                                            CHỦ TỊCH HĐQT
                                        (Đã ký)
                                                     VĂN THANH LIÊM


 *************************************************************************************

THÔNG BÁO
 
Về việc chi trả tạm ứng cổ tức cổ phần năm 2016( đợt 2)

 
Kính gửi:   Quý cổ đông Công ty cổ phần Bao Bì Sabeco Sông Lam
 
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần bao bì Sabeco Sông Lam
- Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông ngày 06/6/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016 của Công ty Cổ phần bao bì Sabeco Sông Lam.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 19/01/2017.
Công ty cổ phần bao bì Sabeco Sông Lam trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả tạm ứng cổ tức cổ phần  năm 2016 - đợt 2 như sau:
1.Loại cổ phiếu:                           Cổ phần phổ thông
2.Mệnh giá:                                  10.000 đ (mười nghìn đồng)
3,Tỷ lệ chi tạm ứng cổ tức:         10%/năm (tính trên mệnh giá)
4.Ngày chốt danh sách cổ đông:Từ ngày 20/01/2017 đến ngày 08/02/2017
5.Thời gian chi trả cổ tức:          Từ ngày 10/02/2017 đến ngày 16/02/2017
6.Hình thức chi trả cổ tức:          Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
7.thủ tục chi trả cổ tức: 
a./ Cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt: Đề nghị mang theo giấy CMND và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần (đối với cá nhân) hoặc giấy giới thiệu/ giấy uỷ quyền (đối với tổ chức) do đại diện theo pháp luật của tổ chức ký.
Trường hợp cổ đông uỷ quyền cho người khác nhận thay thì phải có giấy uỷ quyền có xác nhận  của cơ quan thẩm quyền; kèm theo giấy CMND và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của người người uỷ quyền; CMND của người được uỷ quyền.
b./ Cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản theo những hình thức sau:
Quý cổ đông đăng ký chuyển khoản theo mẫu đính kèm: Mẫu thông tin cổ đông
Tất cả thư thông báo yêu cầu trả cổ tức bằng hình thức chuyển khoản của Quý cổ đông xin vui lòng gửi về: Phòng tài chính kế toán Công ty cổ phần bao bì Sabeco Sông Lam.
* Lưu ý:
Công ty chỉ chuyển trả cổ tức vào tài khoản của cổ đông đã đăng ký như mẫu đính kèm.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng tài chính kế toán - Công ty cổ phần bao bì Sabeco Sông Lam.
Điện thoại:                    0383.514752    Fax: 0383.514750
Website:                       Sabecosonglam.com

             Trân trọng thông báo!

                                                                  CHỦ TỊCH HĐQT
                                                                                                           (Đã ký)
 

Nơi nhận:
- Các cổ đông của Công ty
- HĐQT, BKS (để báo cáo)
- Lưu VT, TCKT          
                                   
VĂN THANH LIÊM