Hội nghị Người lao động năm 2017

27/06/2017 01:04:43

.

      Được sự nhất trí của Ban lãnh đạo công ty, chuyên môn phối hợp với ban chấp hành công đoàn Công ty cổ phần Bao Bì SABECO Sông Lam tổ chức Hội Nghị người lao động  nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động, tạo điều kiện để người lao động được biết, được tham gia ý kiến và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng ; nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động.
      Thông qua việc thực hiện dân chủ trực tiếp tại Hội nghị người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, góp phần ngăn ngừa và hạn chế tranh chấp lao động, thực hiện dân chủ trong khuôn khổ pháp luật, góp phần xây dựng Công ty vững mạnh, phát triển bền vững.
Đại hội đại biểu có 73 người tham dự đảm bảo đạt 30% trên tổng số CBCNV hiện đang làm việc tại công ty theo quy định đủ điều kiện đối với thành phần tham gia hội nghị đại biểu người lao động.