Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

24/07/2017 08:48:13

.

Ngày 15 tháng 7 năm 2017 tại Khách sạn Mường Thanh Sông Lam, Công ty CP Bao Bì SABECO Sông Lam và Công Ty CP Bia Sài Gòn Sông Lam  tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.